Przejdź do treści

Klauzula Informacyjna

Spółka EZBUD Sp. z o.o. Sp. k. w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wysokiej 2/4 uprzejmie informuje, iż w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą  na zasadach niżej wymienionych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EZBUD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim – adres: ul. Wysoka 2/4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki;
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez spółkę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail lub pisemnie na adres: EZBUD Sp. z o.o. Sp.k.
  z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Wysoka 2/4 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umów na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1468);
  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), – art. 6, ust. 1, pkt. a, b, c oraz f;
  3. Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym podmiotom zewnętrznym, tj:
  1. podmiotom przetwarzającym dane, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, księgowe, prawne, bankom, zarządcom budynków oraz wspólnotom mieszkaniowym, agencjom marketingowym działającym na nasze zlecenie jeżeli jest
   to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami;
  3. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony naszych praw i zasobów lub w celu ochrony Waszego lub naszego  bezpieczeństwa;
  4. kancelariom prawnym, notariuszom i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy.
 1. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowej, bez wyraźnej podstawy prawnej;
 2. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przechowywane;
  do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji;
 3. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu;
 4. Przysługuje Państwu lub Państwa Przedstawicielom prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania (art.15 i 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), usunięcia (art.17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ( art.21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), a także prawo do przenoszenia danych ( art.20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
 5. Przysługuje Państwu lub Państwa Przedstawicielom prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
 6. Przysługuje Państwu lub Państwa przedstawicielom również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych);
 7. Podanie danych osobowych, innych niż wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych lub Państwa przedstawicieli w trakcie załatwiania spraw jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości zrealizowania umowy.